AZƏRBAYCAN HAVA NƏQLİYYATİ – 2020-Cİ İL ÜZRƏ SƏRNİŞİNDAŞİMANİN VƏZİYYƏTİ